Zondag 27 december 2020

[bws_pdfprint display=”pdf,print”]
Orde van dienst
protestantse gemeente Weert-Budel
Zondag 27 december 2020 om 10.00 uur, deze dienst wordt online uitgezonden
Voorganger: gemeenteleden
Organist: Mathieu Adriaens

Welkom en mededelingen
Muziek en stilte
Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

… door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

♫ Lied 93 (De Heer is koning. Hij regeert altijd)

Smeekgebed, afkomstig uit lied 470

♫ Glorialied: 515: 1, 5, 6 en 7 (Een kind geboren te Bethlehem

NADER OM TE HOREN
Groet

De Heer zij met u
DE HEER ZEGENE U

Gebed van de zondag
… tot heil van iedereen op aarde,
vandaag en tot het einde van onze dagen
AMEN

Lezing uit het Evangelie: Lucas 2, 33-40
♫ Lied 159b (Nu laat Gij, Heer, mij gaan)

Verkondiging
Muziek
♫ Lied 527 (Uit uw hemel zonder grenzen)

BIDDEN EN GEVEN
Voorbeden

Stil gebed

Onze vader

Collecte(afkondiging)
1 collecte: oudejaarscollecte: liturgie

GEZEGEND OP WEG
♫ Lied 823 (Gij hebt, o Vader van het leven)

Zegen
met gesproken AMEN

Na de zegen: Uit Taizé: Nunc Dimittis, lofzang van Simeo


Kerstochtenddienst 25 december 2020 om 10.00 uur

[bws_pdfprint display=”pdf,print”]
Orde van dienst
protestantse gemeente Weert-Budel
Kerstochtend 25 december 2020 om 10.00 uur, deze dienst wordt ook online uitgezonden
Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg
Organist: Ellen de Putter

 

Welkom, mededelingen

Muziek, stilte

Bemoediging en drempelgebed

♫ Lied Luid klokjes

Inleiding dienst

♫ Lied Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht

Film 1 kerst/nieuwjaarsgroeten

Gebed

Film 2 kerst/nieuwjaarsgroeten

♫ Lied 513: 1 (God heeft het eerste woord)

Lezing Joh. 1: 1-12 BGT

Lied 477: 3 (Het licht van de vader)

Film 3 kerst/nieuwjaarsgroeten

♫ Lied 469: 1, 5 (Ik ben een engel)

Kerstevangelie

♫ Lied 469: 15

Film 4 kerst/nieuwjaarsgroeten

♫ Lied 477: 5 (Zingt aarde en hemel)

Verhaal

Film 5 kerst/nieuwjaarsgroeten

Film 6 kerst/nieuwjaarsgroeten

Gebed, Onze Vader

Collecte mededeling

♫ Film Perzisch lied Kerst

♫ Slotlied 486: 1, 2, 4 (Midden in de winternacht)

Zegen

C:\Users\jolie\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\kerst plaatje.jpg

 


Kerstavonddienst 24 december 2020 om 21.00 uur

[bws_pdfprint display=”pdf,print”]
Orde van dienst
protestantse gemeente Weert-Budel
Kerstavond 2020 in de Bethelkerk te Weert om 21.00 uur, deze dienst wordt online uitgezonden.
Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg

Organist: Mathieu Adriaens

Muziek en Welkom

♫ Lied 477: 1, 2

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die koning.

 

De hemelse engelen riepen eens de herders

weg van de kudde naar ’t schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die koning.

Bemoediging en groet

♫ Lied 476: 1

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis.

Gebed

♫ Lied 481: 1

Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

Vrede op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.

Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,

zing met algemene stem voor het kind van Betlehem!

Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!

Lezing Jesaja 1: 2-3 NBV
2Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde, de HEER heeft gesproken:

Ik heb mijn ​kinderen​ opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen.

3Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn ​voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid.

Lezing Lucas 2: 1-20 NBG

En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege ​keizer​ Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen ​Quirinius​ het bewind over Syrië voerde. En zij gingen allen op ​reis​ om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad.

Ook ​Jozef​ trok op van Galilea, uit de stad ​Nazaret, naar Judea, naar de stad van ​David, die ​Betlehem​ heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van ​David​ was, om zich te laten inschrijven met ​Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar ​eerstgeboren​ zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

 

♫ Lied 483: 1, 2

Stille nacht, heilige nacht! Davids zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Betlehems stal,

Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

Hulploos kind, heilig kind, dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.

En er waren ​herders​ in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een ​engel​ des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. En de ​engel​ zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk ​Christus, de Here, in de stad van ​David. En dit zij u het teken: Gij zult een ​kind​ vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de ​engel​ een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:
Ere zij God in den hoge, en ​vrede​ op aarde bij mensen des welbehagens.

♫ Lied 483: 3

Stille nacht, heilige nacht! Vrede en heil, wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!

En het geschiedde, toen de ​engelen​ van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de ​herders​ tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. En zij gingen haastig en vonden ​Maria​ en ​Jozef, en het ​kind​ liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit ​kind. En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de ​herders​ tot hen gezegd werd. Doch ​Maria​ bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar ​hart. En de ​herders​ keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.

♫ Lied 485: 1, 2, 3, 6

Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?

Ik heb eens gekeken in een oude stal, daar zag ik een wonder, dat ’k vertellen zal.

Zeg eens herder, wat heb jij gezien?

’k Zag een os en ezel bij een voederbak. ’t Was er koud en donker, tocht kwam door het dak.

Zeg eens herder, zag je soms nog meer?

’k Zag toen dat Maria ’t kind in de armen nam. Os en ezel keken, ook een heel klein lam.

Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd?

Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen. Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen.

Overdenking

♫ Lied

Er is een kindeke geboren op aard. Er is een kindeke geboren op aard.
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal. ‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal.

Er is een Kindeke geboren in ’t strooi. Er is een Kindeke geboren in ’t strooi.
‘t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi. ‘t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi.

Gebed – stilgebed – Onze Vader
Zegen en gesproken amen

♫ Lied

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.