Kerstavonddienst 24 december 2020 om 21.00 uur

[bws_pdfprint display=”pdf,print”]
Orde van dienst
protestantse gemeente Weert-Budel
Kerstavond 2020 in de Bethelkerk te Weert om 21.00 uur, deze dienst wordt online uitgezonden.
Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg

Organist: Mathieu Adriaens

Muziek en Welkom

♫ Lied 477: 1, 2

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die koning.

 

De hemelse engelen riepen eens de herders

weg van de kudde naar ’t schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die koning.

Bemoediging en groet

♫ Lied 476: 1

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis.

Gebed

♫ Lied 481: 1

Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

Vrede op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.

Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,

zing met algemene stem voor het kind van Betlehem!

Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!

Lezing Jesaja 1: 2-3 NBV
2Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde, de HEER heeft gesproken:

Ik heb mijn ​kinderen​ opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen.

3Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn ​voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid.

Lezing Lucas 2: 1-20 NBG

En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege ​keizer​ Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen ​Quirinius​ het bewind over Syrië voerde. En zij gingen allen op ​reis​ om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad.

Ook ​Jozef​ trok op van Galilea, uit de stad ​Nazaret, naar Judea, naar de stad van ​David, die ​Betlehem​ heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van ​David​ was, om zich te laten inschrijven met ​Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar ​eerstgeboren​ zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

 

♫ Lied 483: 1, 2

Stille nacht, heilige nacht! Davids zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Betlehems stal,

Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

Hulploos kind, heilig kind, dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.

En er waren ​herders​ in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een ​engel​ des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. En de ​engel​ zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk ​Christus, de Here, in de stad van ​David. En dit zij u het teken: Gij zult een ​kind​ vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de ​engel​ een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende:
Ere zij God in den hoge, en ​vrede​ op aarde bij mensen des welbehagens.

♫ Lied 483: 3

Stille nacht, heilige nacht! Vrede en heil, wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!

En het geschiedde, toen de ​engelen​ van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de ​herders​ tot elkander spraken: Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt. En zij gingen haastig en vonden ​Maria​ en ​Jozef, en het ​kind​ liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit ​kind. En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de ​herders​ tot hen gezegd werd. Doch ​Maria​ bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar ​hart. En de ​herders​ keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.

♫ Lied 485: 1, 2, 3, 6

Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?

Ik heb eens gekeken in een oude stal, daar zag ik een wonder, dat ’k vertellen zal.

Zeg eens herder, wat heb jij gezien?

’k Zag een os en ezel bij een voederbak. ’t Was er koud en donker, tocht kwam door het dak.

Zeg eens herder, zag je soms nog meer?

’k Zag toen dat Maria ’t kind in de armen nam. Os en ezel keken, ook een heel klein lam.

Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd?

Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen. Laten wij nu allen gaan tot Hem alleen.

Overdenking

♫ Lied

Er is een kindeke geboren op aard. Er is een kindeke geboren op aard.
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal. ‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal.

Er is een Kindeke geboren in ’t strooi. Er is een Kindeke geboren in ’t strooi.
‘t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi. ‘t Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi.

Gebed – stilgebed – Onze Vader
Zegen en gesproken amen

♫ Lied

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

 


Orde van dienst zondag 20 december – online

[bws_pdfprint display=”pdf,print”]
Orde van dienst

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert 20 december 2020
Vierde Advent: rorate coeli, dauwt hemelen

OM TE BEGINNEN

Welkom en mededelingen

4e adventskaars wordt aangestoken

Toewijding

Muziek en stilte

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

♫ Lied psalm 19: 1 en 2 ‘De hemel roemt de Heer’

Gebed om ontferming

♫ Lied 463: 1 t/m 5 en 8

NADER OM TE HOREN

Groet

De HEILIGE zij met u
DE HEER ZEGENE U

Gebed vooraf aan de Schriftlezing

… door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

Lezing: 2 Sam 7: 4–16

♫ Lied 132: 1 en 8 ‘Heer, denk aan David en zijn eed’

Lezing uit het evangelie Luc 1: 26–38 (NBV)

♫ Lied 433: 1, 3, 4 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’

Verkondiging

Muziek (orgelspel)

♫ Lied: 466: 1, 4 en 5 ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal!’

Voorbeden

Stil gebed

Onze vader

Collectedoelen:

1e Diaconie
2e Eigen erediensten
3e Missionair werk (landelijk)

De kinderen komen terug

GEZEGEND OP WEG

Slotlied: 437: 1, 2, 3 ‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,’

Zegen en gesproken ’amen’


[bws_pdfprint display=”pdf,print”]

Belastingaftrek.

We zijn heel blij met het alle hulp die we krijgen vanuit Nederland. Het aantal sponsoren stijgt elk jaar.

Dat heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de hulp aan de school elk jaar sterk stijgt.

We zijn trots dat we ondanks een heel moeilijk jaar onder omstandigheden, waarvan ik nooit had kunnen dromen, vrijwel alle kinderen goed onderwijs hebben kunnen geven. Dat is voor een heel groot gedeelte te danken doordat we het afgelopen jaar het loon van de leerkrachten hebben kunnen verhogen van 600.000 naar 800.000 pesos [€190,00] per maand.

Met dit loon kunnen de leerkrachten hun gezin op een fatsoenlijke manier onderhouden. Dat is een enorme motivatie gebleken.

Ik heb eigenlijk belachelijk weinig gedaan het afgelopen schooljaar. In het begin van de corona crisis hebben we nog wat werk gehad om alles goed georganiseerd te krijgen maar de rest van het werk is helemaal van de leerkrachten. Het meeste werk heeft daarna gezeten in de discussies met de leerkrachten over ideeën, die ze zelf aandroegen, om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Virtueel onderwijs in een dorp waar ze nog maar een paar jaar internet hebben. Dat probleem was er niet alleen voor onze school. 76% van de kinderen in Colombia hebben het afgelopen jaar amper onderwijs gekregen. Daardoor is het aantal aanvragen om naar onze school te gaan enorm gestegen.

Het schooljaar is nog maar amper afgelopen en we zitten al bijna vol voor volgend jaar. We zeggen niet graag nee maar het moet wel kunnen. Alles kost geld. Geld dat er eigenlijk wel is zonder dat het iemand iets extra kost. Ik kreeg onderstaand bericht van Peter Derks, voorzitter van het Bolivia Comité in Geldrop en daar ben ik hem dankbaar voor omdat ik daar zelf te weinig aandacht aan heb geschonken.

Ter verduidelijking:

Iedere burger in Nederland die een periodieke gift (van minimaal 5 jaren) doet aan onze stichting en dat ook op papier met ons vastlegt (zie de links naar de toelichting en het formulier van de Belastingdienst hieronder) kan die gift elk jaar voor de volle 100% aftrekken van zijn belastbaar inkomen, hetgeen betekent dat hij of zij daardoor ongeveer 2x zoveel kan schenken om slechts het enkelvoudige netto kwijt te zijn elk jaar (indien hij / zij over de top van zijn inkomen ongeveer 50% belasting moet betalen tenminste).Ik schrijf je nu omdat ik sterk de indruk heb dat jij (en met name jouw aanhang) lang niet volop gebruik maakt van de fiscale voordelen van het feit dat onze stichting Bolivia Komité Geldrop een Algemeen Nut Beogende Instelling (oftewel een ANBI) is.

Hopelijk gaat U van bovenstaande mogelijkheid gebruik maken. Het betekent dat U meer kunt doneren zonder dat het U een cent extra kost. Of dat u minder uitgaven hebt natuurlijk.

https://www.fiscalert.nl/fiscaal/artikelen/giftenaftrek-onder-de-loep
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf