Orde van dienst zondag 18 Juli

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert

Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

Orgelspel en stilte

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

♫ Psalm 68, 7

Moment voor de kinderen,

Smeekgebed

♫ Glorialied 280, 1 t/m 3

NADEREN OM TE HOREN

Groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

Gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

Lezing uit Jeremia 23, 1-6

♫ Lied 995, 1 en 2

Lezing uit het evangelie Marcus 6, 30-44

♫ Lied 836, 1 t/m4

Verkondiging

Muziek

♫ Lied 383, 1 t/m 5

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden van achter de tafel

♫ Acclamatie 568a

Stil gebed

Onze Vader

Afkondiging collecte (inzameling gaven bij de uitgang)

GEZEGEND OP WEG

Allen gaan staan

♫ Lied 422, 1 t/m 3

Zegen, met gezamenlijk gesproken ‘Amen’