ANBI Protestantse gemeente Weert-Budel


A. Algemene gegevens

Naam t.b.v. ANBI Protestantse gemeente Weert-Budel
Telefoonnummer 0495-539531
Kvk nummer 76387291
RSIN / fiscaal nummer 809584517
Adres website www.bethelkerk-weert.nl
E-mailadres scriba@bethelkerk-weert.nl
Bezoekadres Maaspoort 30, 6001 BP Weert
Postadres Maaspoort 30, 6001 BP Weert

De Protestantse Gemeente Weert-Budel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk Nederland.

De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Weert-Budel.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Overeenkomstig de vastgestelde plaatselijke regeling telt de kerkenraad – naast de predikant – vijf ouderlingen (waaronder de preses en de scriba), twee diakenen en twee ouderling-kerkrentmeesters.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College (CCBB).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland kunt u vinden via de link Beleidsplan PKN

Het nieuwe beleidsplan is nu beschikbaar en is hier te lezen.


Beleidsplan Protestantse gemeente Weert-Budel 2021-2025.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link Generale regelingen PKN.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen wij u naar onze agenda elders op de website.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom ‘begroting’ in het overzicht Staat van Baten en Lasten (zie H. Verkorte staat van Baten en Lasten met toelichting) is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van Baten en Lasten

Onderstaande Staat van Baten en Lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen betreffende het verslagjaar.

De kolom ‘rekening’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.


 


ANBI rapport

Toelichting

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.