College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft het beheer over de financiën en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Daarnaast verzorgt zij de ledenadministratie en beheert zij het archief. Tot de belangrijkste taken behoren het verzorgen van de jaarlijkse Actie Kerkbalans, het opstellen van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening, het onderhoud van alle kerkelijke bezittingen, verhuur, en het adviseren aan de kerkenraad in alle gevallen waarbij financiën zijn betrokken. De voorzitter en secretaris van het CvK zijn tevens lid van de Kerkenraad.Het CvK van de Protestantse Gemeente Weert-Budel bestaat uit:

Collectebonnen: € 20,00 euro per vel met bonnen van € 1,00
verkrijgbaar via de penningmeester


Rekeningnummer: NL45 RABO 0373711921

te gebruiken voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen, bloemenfonds en abonnement Bethelkoerier.
Bij betalingen graag de bestemming duidelijk vermelden.