Diaconie

Bij diaconaat ligt het accent op het bieden van praktische hulp. Diaconaat is afgeleid van het woord “diakonein” dat dienen betekent. Diakenen zetten zich in voor mensen die op een of andere manier te kort komen of in de knel zitten. Zij delen “financiële” of andere “materiele” gaven uit, zij helpen om voorzieningen of gemeentelijke tegemoetkomingen aan te vragen, zij komen op voor kwetsbare mensen.

“Barmhartigheid” en “Gerechtigheid, een belangrijk aandachtsgebied is “armoede”.

Diaconaat wordt vaak verbonden met de zeven werken van barmhartigheid, die teruggaan op de gelijkenis van Jezus in Matteus 25: hongerigen voeden, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken en doden begraven.

De diakenen zijn tot geheimhouding van hetgeen zij te horen krijgen verplicht.

Stelregel 1: alle mensen, ras, geaardheid, herkomst, geslaagd of niet geslaagd in het leven, zijn voor ons gelijk. Ook door de rechter veroordeelden en van een andere religie of anti-christ. Ieder die bij ons steun vraagt, zal geholpen worden, zover het in ons vermogen ligt. Waarbij wij voor de actuele nood opkomen en dan de desbetreffende persoon naar het voor haar/hem bestemde loket bij de gemeente Weert zullen begeleiden.

Stelregel 2: illegalen zullen wij opvangen, steunen en begeleiden, zover zij gewild zijn en ook de mogelijkheden hebben om een (nieuwe) procedure tot legaliteit te starten, waardoor hun illegaliteit tijdens de procedure opgeheven wordt. Is deze weg niet mogelijk dan zal in een vergadering besproken worden hoe we ons opstellen.

De financiële middelen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze taken worden verkregen door collectes bij de kerkdiensten en giften en dit begrenst tevens ons budget.

Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL51 RABO 0135922909 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Weert-Budel.

Voorzitter: Rob baan

E-mail: diaconie@bethelkerk.weert.nl

Tel: 06-27115704 en 0495-851929