MDO staat voor Missionair Diaconaal Overleg

Binnen de protestantse gemeente Weert-Budel was er het besef dat zending en diaconie dicht bij elkaar lagen.

Daarom is hier gekozen voor een samenwerkingsverband van beide, een MDO orgaan.

De focus inzake zending is in de loop van de jaren behoorlijk verschoven van zending in de `klassieke`

zin naar werelddiaconaat.

De hoofdopdracht is omzien naar een ander, zowel dichtbij als ver weg, in de vorm van materiële en immateriële hulpverlening.

Dit resulteert in de volgende taken voor het MDO:

  • Belangrijk is aandacht voor bewustmaking van de gemeenteleden waar het gaat om onrecht, armoede, rampen en oorlogsgeweld en de gevolgen daarvan in de wereld om ons heen. Hierbij is o.a. te denken aan: ruimte voor deze zaken in de voorbeden, speciale MDO-diensten, en informatie via het kerkblad. (de jaarlijkse `wereldmaaltijd` in de veertigdagentijd)
  • Maatschappelijke organisaties en projecten kunnen (financieel) worden ondersteund. Daarbij is speciaal aandacht voor wat vanuit de landelijke kerk via Kerk in Actie wordt aangeboden. Aandacht en gelden goed te verdelen tussen lokale activiteiten en organisaties, `eigen` projecten. Bij het kiezen van de te ondersteunen projecten is de mate waarin die ondersteuning bevorderend is voor, zelfredzaamheid, kinderen, duurzaamheid en dialoog van belang. Een aantal projecten die we financieel ondersteunen zijn: Zelfregiecentrum in Weert, Kerstavond voor Iedereen in Weert, De tuin van Toya gehandicapten centrum in Benin West Afrika, Een basisschool in Colombia.

Financiële middelen, voor bovenstaande projecten, worden grotendeels verkregen door giften

(bijdrage gemeenteleden aan de Zending) en voor een klein deel uit collecten.

Het rekeningnummer van het MDO is:

NL55 RABO 0149930704

ten name van

Diaconie Prot. Gem. Weert-Budel inzake de zending.

error: Content is beveiligd