MDO (Missionair Diaconaal Overleg)

MDO staat voor Missionair Diaconaal Overleg

Binnen de protestantse gemeente Weert-Budel ontstond het besef dat diaconie en zending dicht bij elkaar liggen. Daarom is hier gekozen voor een samenwerkingsverband van beide, een MDO orgaan.

Diaconaat

Bij diaconaat ligt het accent op het bieden van praktische hulp. Diaconaat is afgeleid van het woord ‘diakonein’ dat dienen betekent. Diakenen zetten zich in voor mensen die op een of andere manier te kort komen of in de knel zitten. Zij delen ‘financiële’ of andere ‘materiele’ gaven uit, zij helpen om voorzieningen of gemeentelijke tegemoetkomingen aan te vragen, zij komen op voor kwetsbare mensen.

Diaconaat wordt vaak verbonden met de zeven werken van barmhartigheid, die teruggaan op de gelijkenis van Jezus in Matteus 25: hongerigen voeden, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken en doden begraven.

De diakenen zijn tot geheimhouding verplicht van hetgeen zij te horen krijgen .

Stelregel 1: alle mensen, ras, geaardheid, herkomst, geslaagd of niet geslaagd in het leven, zijn voor ons gelijk. Ook door de rechter veroordeelden en van een andere religie of anti-christ. Ieder die bij ons steun vraagt, zal geholpen worden, zover het in ons vermogen ligt. Waarbij wij voor de actuele nood opkomen en dan de desbetreffende persoon naar het voor haar/hem bestemde loket bij de gemeente Weert zullen begeleiden.

Stelregel 2: illegalen zullen wij opvangen, steunen en begeleiden, zover zij gewild zijn en ook de mogelijkheden hebben om een (nieuwe) procedure tot legaliteit te starten, waardoor hun illegaliteit tijdens de procedure opgeheven wordt. Is deze weg niet mogelijk dan zal in een vergadering besproken worden hoe we ons opstellen.

De financiële middelen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze taken worden verkregen door collectes bij de kerkdiensten en giften en dit begrenst tevens ons budget.

Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL51 RABO 0135922909 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Weert-Budel.

Voorzitter: Rob Baan

E-mail: diaconie@bethelkerk-weert.nl

Tel: 06-27115704 en 0495-851929

Zending

De focus inzake zending is in de loop van de jaren verschoven van zending in de `klassieke`zin naar werelddiaconaat.
De hoofdopdracht is omzien naar een ander, zowel dichtbij als ver weg, in de vorm van materiële en immateriële hulpverlening.
Dit resulteert in de volgende taken voor het MDO:

  • Belangrijk is aandacht voor bewustmaking van de gemeenteleden waar het gaat om onrecht, armoede, rampen en oorlogsgeweld en de gevolgen daarvan in de wereld om ons heen. Hierbij is o.a. te denken aan: ruimte voor deze zaken in de voorbeden, speciale MDO-diensten, en informatie via het kerkblad. Een concrete activiteit is de jaarlijkse `wereldmaaltijd` in de veertigdagentijd.
  • Maatschappelijke organisaties en projecten kunnen (financieel) worden ondersteund. Daarbij is speciaal aandacht voor wat vanuit de landelijke kerk via Kerk in Actie wordt aangeboden. Aandacht en gelden worden goed verdeeld tussen lokale activiteiten en organisaties en `eigen` projecten. Bij het kiezen van de te ondersteunen projecten is de mate waarin die ondersteuning bevorderend is voor: zelfredzaamheid, kinderen, duurzaamheid en dialoog van belang. Een aantal projecten die we financieel ondersteunen zijn: Zelfregiecentrum in Weert, Kerstavond voor Iedereen in Weert, De tuin van Toya gehandicapten centrum in Benin West Afrika, en een basisschool in Colombia.

Financiële middelen, voor bovenstaande projecten, worden grotendeels verkregen door giften (bijdragen van gemeenteleden aan de Zending) en voor een klein deel uit collecten.

Het rekeningnummer van het MDO is: NL55 RABO 0149930704 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Weert-Budel inzake de zending.