Kerkenraad

Overeenkomstig de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is de kerkenraad het orgaan dat bestuurlijk eindverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de gemeente. De kerkenraad wordt gevormd door vier ouderlingen (waaronder de voorzitter en de scriba), twee diakenen en twee ouderlingen-kerkrentmeesters. Daarnaast zijn er twee ouderlingen met een bijzondere opdracht. (foto 15-08-2021)