Overeenkomstig de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is de kerkenraad het orgaan dat bestuurlijk eindverantwoordelijk is heeft voor het reilen en zeilen van de gemeente. Overeenkomstig de vastgestelde plaatselijke regeling telt de kerkenraad – naast de predikant: vijf ouderlingen (waaronder de preses, de scriba en een jeugdouderling), drie diakenen en twee ouderlingen-kerkrentmeester.

error: Content is beveiligd