protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2 / Zondag 8 Maart 2020, 2e zondag Veertigdagentijd

voor de Bethelkerk in Weert

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

allen gaan staan

♫ psalm 25a : 1 en 2

allen gaan weer zitten

♫ INTRO op projectlied 40 dagentijd en zingen: 2 coupletten

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

♫ smeekgebed, afgesloten met lied 301 K (= wisselzang voorganger/gemeente)

♫ kyrie: lied: 281: 1 t/m 5

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

lezingen NBV

OT: uit Exodus 4

♫ Lied 542: 1 en 2

lezing uit het evangelie : Matth. 17 : 1 – 9

♫ lied 542 : 3 en 4

verkondiging

muziek

♫ lied 362 : 1 en 3

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden van achter de tafel

stil gebed

onze Vader

♫ perzisch lied

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

♫ lied 543: 1 en 3

zegen, met gezongen ‘Amen’