Zondag 14 april 2019

9 april 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Orde van dienst Weert Palmzondag 14 april 2019

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Thema: Halleluja en Hosanna

Lied 535g (Gezegend die komt in de naam van de Heer)

Lied psalm 118: 9 (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen)

Lied 535g

Gebed om ontferming

Lied 439: 1 en 2 (Verwacht de komst des Heren)

Groet

Gebed voor de opening van de Schrift

Projectlied

Lezing: Psalm 117 en 118: 1 en 24-29

Lied psalm 24: 4 en 5 (Gij poorten, hef uw hoofd omhoog)

Lezing: Mattheüs 21: 1-11

Lied 551: 1, 2, 3 en 4 (Hosanna, hosanna)

Verkondiging

Muziek

Lied 440: 1, 2, 3 en 4 (Ga stillen in den lande)

Gebed: Voorbede, stilte

Lied 1006 (Onze Vader)

Collecte

Kinderen komen terug met Palmpasen stokken: uitleg bij de symbolen.

Lied 555: 1 en 2 (Dans en zing) (kinderkoortje)

Aansteken kaars voor de Goede week

Slotlied 868: 1 (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)

Zegen en gezongen amen