Zondag 7 april 2019

5 april 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert
Zondag 7 april 2019

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

allen gaan staan

♫ psalm 43: 1,2 O God, kom mijn geding beslechten

allen gaan weer zitten

smeekgebed

♫ gezongen of gesproken kyrie: 301a

♫ vervolg psalm 43: 3 O Here, God, kom mij bevrijden

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

♫ kinderlied: projectlied

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

1e lezing: Jesaja 58: 7-10

♫ lied 1013 (alle verzen = 1 t/m 4) Als alle mensen vogels dromen

2e lezing: Lukas 20: 9-19

♫ lied 823: 1, 2, 4 Gij hebt o Vader

verkondiging

muziek

geloofsbelijdenis

BIDDEN EN GEVEN

voorbeden

stil gebed

onze Vader

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

♫ lied 418 (alle verzen = 1 t/m 4) God schenk ons de kracht

zegen, met gezongen ‘Amen’