protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

Zondag 22 september 2019
voor de Bethelkerk in Weert

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

allen gaan staan

Lied: ♫ 8A : vers 1, 2, 4, 6

allen gaan weer zitten

smeekgebed

gezongen of gesproken kyrie

glorialied: ♫ 103E

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

Kinderlied; ♫ 981: 1, 2, 5

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

 

Schriftlezing: Psalm 146 vers 1 t/m 4 (NBV)

Lied: ♫ 146 vers 1, 2

Schriftlezing: Lucas 16 vers 1 t/m 9 (NBV)

Lied: ♫ 146 vers 3, 4, 5

Verkondiging

muziek

lied: ♫ 939 vers 1, 2, 3

BIDDEN EN GEVEN

voorbeden

van achter de tafel, de voorbeden kunnen worden beantwoord met een gesproken of gezongen responsie;

stil gebed

onze Vader

Inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

lied: ♫ 422 vers 1, 2, 3

zegen, met gezongen ‘Amen’