Zondag 21 juli 2019

20 juli 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.

AMEN

allen gaan staan

psalm ♫ 81, 1.2

allen gaan weer zitten

smeekgebed

gezongen of gesproken kyrie

gloria Psalm ♫ 81, 4.8.9

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U

DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.

AMEN.

Kinderlied Lied ♫ 806

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

lezing: 2 Cor 4, 5-15

lied ♫ 326, 1.2.3

lezing uit het evangelie Mt 28, 16-20

lied ♫ 326, 4.5.6

verkondiging

muziek

lied ♫ 663

Geloofsbelijdenis

Lied ♫ 704, 3

BIDDEN EN GEVEN

voorbeden

van achter de tafel, de voorbeden kunnen worden beantwoord met een gesproken of gezongen responsie;

stil gebed

onze Vader

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

lied ♫ 657 1.2.4

zegen, met gezongen ‘Amen’