Zondag 24 maart 2019

23 maart 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Doopvont

protestantse gemeente Weert-Budel
ORDE VAN DIENST 2
voor de Bethelkerk in Weert

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

Geduld

Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft.
Wat moet je met zo’n boom, omhakken? De eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de wijngaardenier overtuigt hem: geef de boom ook dit jaar nog een kans.

Heb geduld!

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

door Jezus Christus, onze Heer
AMEN

allen gaan staan

♫ psalm 25, 7 ‘God zij ons gunstig en genadig’

gebed voor de nood van de wereld

♫ lied 280: 1, 4, 5 en 7 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed om de verlichting met de Geest

kindermoment

♫ kinderlied 8b ‘Zie de zon, zie de maan’

projectlied ‘Wij bidden om een nieuw begin’

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

lezing uit het nieuwe testament uit 1 Johannes 1, 1 – 6

1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.
3Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. 5Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. 6Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.

♫ lied 601: 1 en 2 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’

lezing uit het evangelie van Johannes 8, 12 – 18

12Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 13De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’ 14Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga.
15U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. 16En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. 17In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is.18Wel, ik getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij.’

♫ lied ‘Ik wandel in het licht met Jezus’

woorden bij de schriftwoorden thema: licht

essentie: Mensen zijn altijd op zoek geweest naar het licht om te proberen het leven te vatten, om een betere wereld te krijgen. Voor de Joden in de tijd van Jezus was God het licht en moest je je aan zijn regels houden. In onze tijd zegt het modernisme dat je het licht moet zoeken met je verstand en het postmodernisme zegt dat je het in jezelf moet zoeken, bij dat wat goed voelt. Jezus zegt dat hij het licht voor de wereld is. Als je voor dat licht je ogen opent zie je: Liefde.

orgelspel

♫ lied ‘De kracht van uw liefde’

BIDDEN EN GEVEN

dank- en voorbeden
stil gebed
onze vader

inzameling der gaven
de 1ste collecte is voor Kerk in Actie, kinderen in de knel.

Doel: Stop kinderarbeid in India.

Delen van India zijn heel arm, door armoede gedwongen werken ook kinderen mee, kinderarbeid moet stoppen. Daarom werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. de 2e collecte is voor de eigen kerkdiensten; en de uitgangscollecte is voor het ouderenpastoraat

(wilt u thuis aan deze collecten meedoen, dan is Rob Baan, voorzitter M.D.O., gaarne bereid u nadere uitleg te geven.) de kinderen komen uit de kindernevendienst terug met het doopwater

DOOPBEDIENING

♫ lied ‘In de moederschoot geweven’

In de moederschoot geweven tot een wonder van bestaan, kwam je bij ons in het leven, dankbaar zeggen wij jouw naam. Opnieuw mogen wij beleven wat wij zien maar niet verstaan, welk een groot geheimenis jonggeboren leven is.

Hoeveel liefde wij ook geven en hoe weerbaar je ook wordt kwetsbaar zul je altijd blijven mensenmacht schiet toch tekort. Door de doop ben je opgenomen kind van mensen, kind van God, in de kring hier om je heen, leven kun je niet alleen.

VERWELKOMING DOOR DE GEMEENTE

Willen jullie Lina die gedoopt werd, ontvangen in jullie midden, bereid om een plaatsje in de kring vrij te maken en haar warm te verwelkomen, haar te dragen in jullie gebeden en willen jullie mede verantwoordelijkheid dragen voor de geloofsopvoeding van Lina? Wat is daarop jullie antwoord?

Antwoord gemeente:

Welkom kind van God,

welkom in de kerk van Jezus Christus, wereldwijd en hier in ons midden.

GEZEGEND OP WEG

♫ lied ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’

zending en zegen, met ♫ ‘Amen’