Zondag 21 maart 2021

Protestantse Gemeente

Venlo en omstreken

5e zondag van de Veertigdagentijd

21 maart 2021

Zijn levensweg – Hij, onze levensweg

Ik ben er voor jou

In deze Veertigdagentijd kijken we naar twee kanten van christen-zijn. De eerste kant is de levensweg van Jezus op weg naar Pasen, zoals die tot ons komt in een aantal bekende Evangelieverhalen uit Marcus en Johannes. Met Kind op Zondag noemen we dit Zijn Levensweg.

In de navolging van Jezus is zijn levensweg ook onze levensweg door te doen wat hij ons voordeed en heeft opgedragen. Hierbij kijken we naar de zogenaamde Werken van barmhartigheid die we in Matteüs 25 tegenkomen. Met Kerkinactie noemen we dit Ik ben er voor jou. Zoals Jezus er was voor anderen, zo willen wij er voor een ander zijn.

Door ons in deze Veertigdagentijd hier op te concentreren wordt dit een tijd van inkeer, bezinning en vasthoudendheid. Doet u mee, door in navolging van Jezus te werken aan barmhartigheid?

De liturgische schikking is de opstap naar een van de werken van barmhartigheid. Een afbeelding is de opstap naar de Evangelielezing.

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning, boete en inkeer op weg naar Pasen. Naast de lezingen komt dit tot uitdrukking in het gebruik van de kleur paars en een gesproken ‘Heer, ontferm U’. Het glorialied ontbreekt nu om met Pasen weer voluit te klinken.

Binnenkomen

muziek

welkom

verstilling

aansteken van de tafelkaarsen

♫ lied: 284 – Christus, Gij zijt het licht in ons leven

toewijding

Moment van gedenken

Psalm van de zondag

♫ Psalm 43: 1 en 3

votum en groet

Gebed voor de nood van de wereld

afgesloten met

v Zo roepen wij:

a Heer, ontferm U. Christus, ontferm U.

Heer, ontferm U.

Gebed van de zondag

Rondom de Schrift

stilstaan bij de liturgische schikking

1e Lezing: Jeremia 31:31-34

♫ Lied 304: 1 “God is getrouw, zijn plannen falen niet” (Liedboek voor de Kerken, 1973)

een afbeelding bij het Evangelieverhaal

2e Lezing: Johannes 12:20-33

 

♫ Lied 339A “U komt de lof toe”

prediking

muzikaal meditatief moment

Gaven en gebeden

bij het leven van de gemeente

Kerkinactie: het collectedoel van deze week

gebed

voorbeden

besloten met

v Zo bidden wij:

♫ lied 367k – Hoor ons bidden, God en luister.

♫ Wees nabij in licht en duister (2x)

orgel speelt 2 keer; 1e keer tekst gesproken

stil gebed

Onze Vader

Zending

♫ Slotlied: Lied 782 “Het Koninkrijk is voor een kind”

wegzending en zegen

afgesloten met gesproken Amen.

muziek