Orde van dienst zondag 8 november 2020


Orde van dienst

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert 8 november 2020

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

allen gaan staan

♫ lied 213: 1,2,3

allen gaan weer zitten

smeekgebed alleen gesproken

♫ gloria: 146c: 1,7

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

lezingen uit het oude en nieuwe testament (aangeven uit welke vertaling gelezen wordt NBV of Naardense Bijbel. Wilt u dat dit geprojecteerd wordt via de beamer?. nee*

Spreuken 9

♫ Lied: 313: 1,4

lezing uit het evangelie : Mattheus 25: 1-13

♫ lied: 751: 1,2,4

verkondiging

muziek

♫ lied: 908: 1,6

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden van achter de tafel

responsie/ gesproken tekst: __adem van God, vernieuw ons bestaan_______ /

stil gebed

onze Vader

afkondiging collecte (inzameling gaven bij de uitgang)

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

♫ lied : 425

zegen, met gezamenlijk gesproken ‘Amen’