Orde van Dienst

Zondag 29 september 2019

2e zondag van de herfst

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

Door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

allen gaan staan

psalm ♫ 78:1 en 2

allen gaan weer zitten

Inleiding op de viering

smeekgebed

Laten we de Ene aanroepen en zijn naam prijzen
Want Gods goedheid kent geen einde

Lied ♫ 996: 1 gesproken

Lied ♫ 996: 2 en 3 gezongen

Lied ♫ 996: 4 gelezen

♫ Glorialied 146c: 1, 3 en 5

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Eeuwige zij met U
DE EEUWIGE ZEGENE U

gebed bij de opening van de schrift

Lied ♫ met de kinderen 975: 1 en 3

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

profetenlezing: Amos 6, 1-10

♫ lied 1010

evangelielezing Lucas 16, 19-31

♫ lied 1001

verkondiging 

muziek

♫ lied 663

BIDDEN EN GEVEN

voorbeden

stil gebed

onze Vader

♫ Lied met de asielzoekers

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

♫ lied 993

zegen

Zegenbede van st. Franciscus 

Moge de Eeuwige ons zegenen met onrust
bij gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden, en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.
Moge de Eeuwige ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid,
onderdrukking, en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid,
vrijheid, en vrede.
Moge de Eeuwige ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden
door pijn, verwerping, honger, en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken
tot troost.
En moge de Eeuwige ons zegenen met zoveel
dwaasheid dat we geloven
een verschil te maken in de wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is

Gezongen amen