Zondag 8 September 2019

7 september 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

Zondag 8 september 2019
voor de Bethelkerk in Weert

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

allen gaan staan

psalm 150 (alle verzen = 1, 2)

allen gaan weer zitten

smeekgebed

gezongen of gesproken kyrie

gloria 906: 1, 2 God is tegenwoordig

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

kinderlied 934 (alle verzen = 1 t/m 3) Ik ben

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

lezingen uit het oude testament: Jesaja 40: 12-25 (vert: Nico ter Linden)

lied 825: 1, 3, 4, 6 De wereld is van hem vervuld

lezing uit het evangelie Lukas 13: 18-21 (NBV)

lied 967: 1, 2, 4, 5 Zonne der gerechtigheid

verkondiging

muziek

geloofsbelijdenis gesproken

BIDDEN EN GEVEN

voorbeden

van achter de tafel, de voorbeden kunnen worden beantwoord met een gesproken of gezongen responsie;

stil gebed

onze Vader

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

lied 419 (alle verzen = 1 t/m 3) Wonen overal

zegen, met gezongen ‘Amen’