Zondag 10 November 2019

9 november 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 1

voor de Bethelkerk in Weert
dienst van schrift en tafel

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

allen gaan staan

♫ psalm 84: 1, 2 en 3

allen gaan weer zitten

smeekgebed

♫ kyrie:  301h

♫ gloria nr 659: 1, 4, 5, 6

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

♫ kinderlied nr 8b: 1 en 4

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

lezingen Hosea 14: 2 – 9 en 1 Tessalonicenzen 5: 14 – 24

♫ lied 751: 1, 2 en 3

lezing Lucas 19: 41 – 44

♫ acclamatie ‘U komt de lof toe’ 339a

verkondiging

muziek

♫ geloofsbelijdenis (340b)

BIDDEN EN GEVEN

voorbeden van achter de tafel

♫ responsie:   367k

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

BREKEN EN DELEN

♫ tafellied nr 377: 1, 4, 5 en 7

tafelgebed

De Heer zal bij u zijn

DE HEER ZAL U BEWAREN

Verheft uw harten

WIJ HEFFEN ZE OP VOOR DE HEER

Laten wij danken de Heer, onze God

HET PAST ONS HEM TE DANKEN EN TE PRIJZEN

Ja waarlijk….

♫ lied 405: 4

vervolg tafelgebed

instellingswoorden en gedachtenis

Zo gedenken wij het verlossend lijden
van de Messias, onze Heer,
die verrezen is en die leeft.

ALS WIJ DAN ETEN VAN DIT BROOD
EN DRINKEN UIT DEZE BEKER,
DAN VERKONDIGEN WIJ DE DOOD DES HEREN
TOTDAT HIJ KOMT.
MARANATHA!

epiclese (gebed om de Heilige Geest)

onze Vader

♫ agnus Dei (lam Gods) nr 408e

nodiging

vredegroet – gemeenschap van brood en wijn

dankgebed

GEZEGEND OP WEG

♫ lied nr 612

zegen, met gezongen ‘Amen’