Zondag 17 November 2019

16 november 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

allen gaan staan

♫ psalm: Psalm 130:1, 2 en 3

allen gaan weer zitten

waarover het gaat

smeekgebed

♫ kyrie: lied: 301k (voorganger en gemeente afwisselend)

♫ gloria: lied 304 Zing van de Vader die in den beginne

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

Kinderlied

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

Eerste lezing: tekst lied 31a (tekst van Jaap Zijlstra bij psalm 31)

1 Mijn toevlucht is de Here God,
hoog, als een vesting op een rots
verheft Hij zich boven de landen,
Hij kent mijn wegen, kent het net
dat om mij heen is uitgezet
mijn geest beveel ik in uw handen.

2 De lasteraars gaan in het rond,
de ontaal tuimelt uit hun mond,
de spotlach spat van hun gezichten,
maar U, mijn blijdschap en mijn lied,
de losser die mij uitkomst biedt,
laat over mij uw aanschijn lichten.

3 Ik loof U Heer, in mijn verdriet
ontbreekt het aan vertroosting niet,
U schenkt uw kinderen bescherming,
wij zijn in al ons bitter leed
het volk dat zich gedragen weet
door uw nabijheid en ontferming.

4 O schepper die mijn schutse zijt,
ik lijd onder vijandigheid,
mijn angsten kent U en mijn zorgen –
uw goedheid is mijn toeverlaat,
uw trouw de vriend die met mij gaat,
ik juich, ik ben in U geborgen.

♫ lied 834: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

lezing uit het evangelie : Johannes 8,1-11 (NBV, niet op de beamer)

♫ lied: lied 158b Een schoot van ontferming is onze God

(1e keer: voorganger, 2e keer: allen)

Verkondiging: Een ontmoeting met de overspelige vrouw

muziek

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden van achter de tafel

responsie: gesproken tekst:

v: God in uw ontferming,

a: Hoor ons gebed

________

stil gebed

onze Vader

perzisch lied

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

♫ lied 418 God schenk ons de kracht

Zegen

v Moge de barmhartige God je beschermen

waar je ook gaat en de zegen van God is met je,

a de zegen van de God van leven.

v De zegen van Christus zij met je,

a de zegen van de Christus van liefde.

v De zegen van de Geest zij met je,

a De zegen van de Geest van genade.

v De zegen van de Drievuldige zij met je,

nu en voorgoed.

a Amen, amen, amen. (gezongen)