Zondag 3 november 2019 Belijdenis en doop, oogst- en dankdienst

30 oktober 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Orde van dienst zondag 3 november 2019 Weert

Belijdenis en doop, Oogst- en dankdienst

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied Psalm 103: 9 (Laat heel het machtig koninkrijk des Heren)

Inleiding thema

Gebed om ontferming

Glorialied Gloria in excelsis Deo (canon)

Groet

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment en kinderlied Jezus is de goede herder
Kinderen naar de kindernevendienst

Lezing: Hand. 8: 26-39

Lied 339a (U komt de lof toe)

Verkondiging

Muziek

Lied Ik wil jou van harte dienen

Gebed, Onze Vader

Perzisch lied met Halleluja

Collecte

Kinderen komen terug met doopwater
Openbare geloofsbelijdenis en doop

Lied 340b

Toezingen: Lied 814 Wees gezegend (canon)

De doopkaarsen en doopkaarten en cadeaus worden aangeboden en iets van de kindernevendienst

Slotlied Psalm 103: 5 (Zoals een vader)
Zegen met gezongen amen