Zondag 27 Oktober 2019

26 oktober 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

 

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert

 

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

            Onze hulp is in de naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

            ….. door Jezus Christus, onze Heer.

            AMEN

allen gaan staan

♫ psalm 84 (LB 84: 1.3.4)

allen gaan weer zitten

smeekgebed

♫ kyrie: lied: LB 301k

gloria: Zingt van de Vader (LB 304: 1.2.3)

NADEREN OM TE HOREN

groet

            De Heer zij met U

            DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

            ….. door Jezus Christus, onze Heer.

            AMEN.

Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar (drie coupletten, zie beamer presentatie)

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

lezingen uit het oude en nieuwe testament. NBV vertaling

Lezing van de tien woorden (naar Anselm Grün)

lezing uit het evangelie naar Lucas (10, 25-28)

Psalm 1

verkondiging

muziek

♫ lied: Liefde eenmaal uitgesproken (LB 791)

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden zonder responsie

stil gebed

onze Vader

♫ Perzisch lied

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

♫ lied: Vervuld van uw zegen (LB 425)

zegen, met gezongen ‘Amen’