2019-07-14 MDO Bericht uit Colombia: Evaluatie 2e periode

deel bericht:
[bws_pdfprint display=”pdf,print”] Evaluaties

De tweede periode zit er al weer een paar weken op. Nog een week vakantie en dan beginnen we aan de derde periode.

Het gaat elke keer weer iets professioneler. We hebben jaren nodig gehad om de leerkrachten te overtuigen om de examens zo af te nemen dat we een goed beeld hebben van de opgedane kennis. We zijn ook zo ver dat er eerlijke cijfers gegeven worden. Niet meer een goed punt, leerling tevreden, ouders tevreden en leerkrachten geen werk meer. We moeten nog wel nog steeds de ouders zien te overtuigen dat een slecht cijfer toch echt de schuld is van hun kind. Dat dit betekend dat er te weinig gestudeerd is en dat de ouders niet genoeg geholpen hebben. Om de leerkrachten te overtuigen had ik het lumineuze idee nodig om de kinderen die slechte cijfers haalden in de middag terug te laten komen. Dat doen we niet gratis. Elk kind dat in de middag terug moet komen betaald 1000 pesos [ € 0.28 ] Daarvoor


krijgt het 2 ½ uur bijles. Die kosten gaan naar de leerkracht die zo wat bij kan verdienen. Bovenstaande cijferlijst is van de tweede klas en daarop is duidelijk dat rekenen de nodige bijlessen mag hebben. [ hier is een 5 het hoogst haalbare punt ] Daar gaan we de derde periode dus ook extra aandacht aangeven. De groepen die bijles volgen worden steeds groter omdat we ook aanvragen krijgen van ouders met kinderen van andere scholen. Dat is een ontwikkeling waarmee de leerkrachten geen enkel probleem hebben omdat ze zo wat meer kunnen verdienen.

Daar maken we de school in de middag heel graag voor open. Nu alleen nog maar zorgen dat de aandacht niet minder word, dan kan het alleen nog maar beter worden.


Zondag 14 juli 2019

deel bericht:
[bws_pdfprint display=”pdf,print”]

Kerkdienst 14 juli 2019 protestantse gemeente Weert-Budel,

ORDE VAN DIENST 2

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.

AMEN

allen gaan staan

lied 218

allen gaan weer zitten

smeekgebed, afgewisseld door gezongen kyrie lied 301 a

Gloria 305

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U

DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

Kinderlied 224

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

 

Lezing Deuteronomium 6: 4- 25

Lied 320, vers 1, 2

Lezing Lucas 10: 25- 37

Lied 320, vers 3, 4, 5

Uitleg

Meditatief orgelspel

Lied 974

 

BIDDEN EN GEVEN

Gebeden

 

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

lied 416

zegen, met gezongen ‘Amen’


Zondag 7 juli 2019

deel bericht:
[bws_pdfprint display=”pdf,print”]

Orde van dienst zondag 7 juli 2019 Weert (Avondmaal)

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Aanvangslied Psalm 25: 2 en 6 (Here, maak mij uwe wegen)

Gebed om ontferming

Lied 413: 3 en 1 (Heer ontferm u over ons, Grote God wij loven u)

Groet

Gebed voor de Schriftlezing

Kindermoment (met dia)

Kinderlied: Lees je bijbel bid elke dag (3x)

Lied in Perzisch

Begin van de nevendienst

Schriftlezing: Psalm 92

Lied Psalm 1: 2 (Hij is een groene boom)

Verkondiging: Groeien als een palm

Orgelspel

Lied Psalm 92: 1, 7 en 8 (Waarlijk, dit is rechtvaardig)

Gebed met voorbeden, stilgebed

Lied 340b Geloofsbelijdenis

Collecte

Avondmaal

Lied 377: 1 en 5 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Lied 413: 2 (Alles wat u prijzen kan)

Lied 568a (Ubi caritas) bij vormen kring

Lied Opwekking 378 (Ik wil jou van harte dienen)

Zegen en gezongen amen

Israel

 

2019-07-03 RICK talentenklas concert

deel bericht:
[bws_pdfprint display=”pdf,print”]

Op woensdag 3 juli om 19 uur organiseert RICK het jaarlijkse Talentenklasconcert en dat vindt in onze “sfeervolle kerkzaal” plaats zoals in de media verwoord. Onze kerk wordt vaker als concertlocatie gebruikt, om te beginnen met onze eigen Bethelkerkconcerten, maar ook derden weten ons met regelmaat te vinden. Om nog een ander voorbeeld te noemen, voor de tweede keer komen dit jaar ook weer de deelnemers van het project s’Opera Tutto in ons gemeentecentrum bij elkaar en dat wordt in het najaar afgesloten met een uitvoering in de kerkzaal.

Het concert komende woensdagavond duurt tot ongeveer 20:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen die ambachtelijk musiceren een warm hart toedraagt. Aan het concert nemen zowel de cursisten van RICK’s talentenklas als degenen die dit jaar met lof zijn geslaagd voor hun muziekexamen deel. Dit jaar zijn er onder andere optredens voor piano (o.a. door Noortje Hilgers), zang, blokfluit, dwarsfluit, gitaar, trombone en viool.